Όροι Χρήσης


1. Γενικοί Όροι
1.1 Ειδικοί Όροι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Μεταφοράς
1.2 Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων
1.3 Ειδικοί Όροι αγοράς προϊόντων ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας1. Γενικοί Όροι

A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ WEBSITE

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, http://www.more.com/, καλούμενος στο εξής Website, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcacia Business Center, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, αρ. 18-20, με ΑΦΜ 998988329 /: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και είναι, μεταξύ άλλων:

·         Αδειοδοτημένη ως Τουριστικός πράκτορας από τον ΕΟΤ (αρ. ΜΗΤΕ: 0259Ε60000449100)

·         Αδειοδοτημένη ως Τηλεπικοινωνιακός Πάρoχος από την ΕΕΤΤ (με αρ. μητρώου: 06-128)

H WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εφεξής MORE.COM) είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος, του περιεχομένου που εισάγει στο Website, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των πληροφοριών που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Το
Website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από το MORE.COM προς τους χρήστες του website της δυνατότητας λήψης των ακόλουθων υπηρεσιών/αγαθών:

·         Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τουριστικά αγαθά, όπως οι υπηρεσίες μεταφοράς από/προς διάφορους προορισμούς, η διαθεσιμότητα εισιτηρίων, ή/και οχημάτων και η κράτηση ή/και αγορά των αγαθών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι.

·         Τη λήψη υπηρεσιών Μεταφοράς που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι (όπως ενδεικτικά, μεταφορά με Ταξί κ.ο.κ.).

·         Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με αγαθά ψυχαγωγίας, όπως ενδεικτικά, πολιτιστικά θεάματα (π.χ. συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογραφικών ταινιών κ.λπ.), αθλητικά θεάματα κ.ά., έλεγχος διαθεσιμότητας εισιτηρίων και κράτηση ή/και αγορά εισιτηρίων των θεαμάτων αυτών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι.

·         Την προμήθεια κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.

·         Την απόκτηση δυνατότητας χρήσης ενός συνόλου καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από το MORE.COM πραγματοποιείται ή/και ολοκληρώνεται από το σύνολο των καναλιών του δικτύου του, δηλαδή είτε από το website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, ιδιόκτητων ή συνεργατών και υποπρακτόρων του, σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται στο χρήστη κατά την πραγματοποίηση της αγοράς του. 

Μέρος των ανωτέρω υπηρεσιών παρέχεται και μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (
More.com Wallet), σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που γνωστοποιούνται στο χρήστη κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή, στην οποία αντίστοιχα εφαρμόζονται αναλογικά οι όροι του παρόντος. 

Το
MORE.COM ενεργεί αποκλειστικά, πλην της περίπτωσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει. 

B) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

·         Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, των υπηρεσιών του MORE.COM και των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, όπως οι υπηρεσίες και τα αγαθά αυτά παρουσιάζονται στο Website, ανεξαρτήτως του από ποιο κανάλι του MORE.COM ο Χρήσης επιλέγει τη λήψη τους, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων – Γενικών, αλλά και Ειδικών Όρων ανά τύπο υπηρεσίας, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε αγαθό που παρέχουν.

·         Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Website και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.

·         Το MORE.COM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο Website αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

·         Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την προμήθεια των αγαθών Τρίτων Παρόχων που επιλέγουν, τα οποία προβάλλονται ή/και παρέχονται μέσω του Website. Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ο οπoίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων που διαμορφώνουν, ορίζουν και εκάστοτε γνωστοποιούν οι Τρίτoι Πάροχοι. Το MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά ούτε οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε διαδικασία γνωστοποίησης και αποδοχής τους μέσω του Website, παρά μόνο των περιπτώσεων και στο βαθμό που αυτό τυχόν επιβάλλεται, από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

·         Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε είτε οι Τρίτοι Πάροχοι είτε το MORE.COM, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Website και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
Οι όροι της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τηλεφωνικές παραγγελίες που πραγματοποιεί ο Χρήστης των υπηρεσιών
MORE.COM, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση γνωστοποιούνται στο Χρήστη κατά την ολοκλήρωση εκάστης συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή η μη άσκηση οποιασδήποτε αντίρρησης από το Χρήστη κατά την λήψη τους ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων.

·         Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου αγοράς των αγαθών που παρέχονται από Τρίτους Παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website εν όλω ή εν μέρει.

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

·         Οι παρεχόμενες από το MORE.COM υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά και μέσω του Website. Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.

·         Επιπλέον της διαδικασίας ηλεκτρονικής πρόσβασης και παροχής των υπηρεσιών, το MORE.COM στην πλειονότητα των περιπτώσεων, παρέχει στους χρήστες και τη δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης, το κόστος της οποίας δημοσιεύεται στο website. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση τηλεφωνικής κράτησης και προμήθειας των παρεχομένων αγαθών.

·         Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.

·         Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω του Website είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από το MORE.COM πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης του Website και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη άδειά του προς το MORE.COM να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

·         Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εγγραφή του Χρήστη για την λήψη ή/ και διαχείριση των Υπηρεσιών που αιτείται ή λαμβάνει από το MORE.COM! τόσο η διαδικασία όσο και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε για την εγγραφή (sign up) ή/ και είσοδο (log in) του Χρήστη στην ηλεκτρονική μερίδα του προσδιορίζονται και μπορούν να τροποποιούνται εκάστοτε μονομερώς κατά την κρίση του MORE.COM! και περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, αριθμό Ελληνικού κινητού τηλεφώνου, κ.λ.π. Αδυναμία τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας ή/ και εισαγωγής των αιτούμενων στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στην ηλεκτρονική μερίδα ή και στις Υπηρεσίες.

Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

·         Για την πλειοψηφία των παρεχομένων μέσω του Website υπηρεσιών παρέχεται δυνατότητα κράτησης, δηλαδή εκ των προτέρων δέσμευση διαθέσιμης υπηρεσίας κατόπιν σχετικής ρητής εντολής από τον εκάστοτε χρήστη. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην υπηρεσία που επέλεξε διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων την οποία τυχόν ακολούθησε.

·         Ακολουθώντας τη διαδικασία κρατήσεων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στο Website, ο εκάστοτε χρήστης δίνει εντολή στο MORE.COM να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια του επιλεγμένου αγαθού από τον Τρίτο Πάροχο.

·         Η επιβεβαίωση των κρατήσεων πραγματοποιείται από τον Τρίτο Πάροχο και το MORE.COM αναλαμβάνει να ενημερώσει τον χρήστη/εντολέα της σχετικά με την επιβεβαίωση αυτή.

·         Η συναλλαγή που αφορά τόσο στην κράτηση όσο και στην προμήθεια του εκάστοτε επιλεγμένου αγαθού ολοκληρώνεται μεταξύ του χρήστη και του Τρίτου Παρόχου, ο οποίος τελικά το παρέχει. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει γνώση και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους που θέτει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος σχετικά με την προμήθεια του αγαθού που επιλέγει και λαμβάνει και φέρει τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στα στοιχεία του τουριστικού αγαθού που έχει επιλέξει και κρατήσει ο εκάστοτε χρήστης, το MORE.COM θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να επικοινωνήσει στο χρήστη τη μεταβολή αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο Τρίτο Πάροχο εγκαίρως.

Ε) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

·         Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ του MORE.COM και των χρηστών του Website πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στο MORE.COM για το σκοπό αυτό.

·         Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στο MORE.COM τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.

·         Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με το MORE.COM εντός του ωραρίου λειτουργίας που αναφέρεται κατωτέρω, ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@more.com.gr, αλλιώς ηλεκτρονικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, παρέχοντας γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μερών- ή μέσω του αριθμού 11876 για την παροχή υπηρεσιών καταλόγου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

·         Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας του χρήστη με τους Τρίτους Παρόχους ορίζεται από τους Τρίτους Παρόχους σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν.

·         Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/αγαθού ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση του Website ή/και των υπηρεσιών του MORE.COM ή/και των Τρίτων Παρόχων και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.

·         Οι χρήστες αποδέχονται και παρέχουν την άδειά τους στο MORE.COM να γνωστοποιεί και να διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους Τρίτους Παρόχους και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή του αγαθού που επέλεξε ο χρήστης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω στον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».

·         Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, το MORE.COM διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την κράτηση του χρήστη ενημερώνοντάς τον σχετικά.

ΣΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

·         Οι τιμές που αναγράφονται στο Website σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την τυχόν αμοιβή του MORE.COM για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Website, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στο Website. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας τηλεφωνικής κράτησης, ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα ενημερώνεται για το κόστος αυτής, το οποίο επιβαρύνει τη δημοσιευμένη στο Website τιμή, πριν την επιβεβαίωση της κράτησής του και η χρέωση θα πραγματοποιείται εφόσον το αποδεχθεί.

·         Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Website καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στο MORE.COM. Το MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.

·         Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στο Website μπορούν να τροποποιηθούν από το MORE.COM ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων, εφόσον ο Τρίτος Πάροχος που διαμόρφωσε και γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών.

·         Το αντίτιμο κάθε αγαθού εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στο Webstite σχετικά. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στο Website ενώ για τις περισσότερες από τις υπηρεσίες MORE.COM παρέχεται και η δυνατότητα εξόφλησης με μετρητά σύμφωνα με τις οδηγίες και προϋποθέσεις που εκάστοτε γνωστοποιεί το MORE.COM στο Χρήστη.

·         Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με το MORE.COM Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

·         Σε περίπτωση κράτησης, το MORE.COM δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη ως εξασφάλιση της κράτησης, διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια για τη χρέωση της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας με τα τέλη ακύρωσης της κράτησης που τυχόν προβλέπονται για το συγκεκριμένο αγαθό για το οποίο έγινε η κράτηση, άλλως με το αντίτιμο του αγαθού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/και τους όρους του Τρίτου Παρόχου που παρέχει το συγκεκριμένο αγαθό.

·         Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.

·         Το MORE.COM δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την παραγγελία του χρήστη και η έκδοση των εισιτήριων να μην ολοκληρωθεί ή να ακυρώσει τη συναλλαγή. Το MORE.COM στο πλαίσιο αυτό, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από το MORE.COM απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πραγματοποιείται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα του MORE.COM.

·         Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει την εξ αρχής εκκίνηση μιας συναλλαγής για αγορά υπηρεσιών που διατίθενται από το MORE.COM ή/και απλώς την ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξόφληση μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν . 3862/2010 (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, αλλά και φυσικών σημείων πώλησης/καταστημάτων που λειτουργούν ως Αντιπρόσωποι Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3862/2010), οι εν λόγω Πάροχοι δύνανται να χρεώνουν το Χρήστη/Πληρωτή με έξοδα συναλλαγής, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική τους πολιτική, ανεξαρτήτως του μέσου ή τρόπου πληρωμής που θα επιλέξει ο Χρήστης (δηλαδή μετρητά ή με κάρτα ή μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIAS DEBIT υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω Ταμείου, Internet Banking, Phone Banking και ΑΤΜ.) Πλην των Τραπεζών, οι υπόλοιποι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών εφαρμόζουν κατά κανόνα έξοδα συναλλαγής €1,00/ συναλλαγή.

Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

·         Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού που αυτός παρέχει, σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί σχετικά με τα αγαθά που παρέχει.

·         Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό στο support@more.com.gr. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Επιπλέον του ποσού αυτού, το MORE.COM ενδέχεται να χρεώσει το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης ή μεταβολής της κράτησης ή του αγαθού, όπως αυτό ορίζεται ανά προϊόν και δημοσιεύεται στο website.

·         Επισημαίνεται ότι η αρχική αμοιβή/προμήθεια του MORE.COM για την ολοκλήρωση της κράτησης ή της προμήθειας του αγαθού δεν επιστρέφεται.

·         Σε περίπτωση αυτόματης απόρριψης της κράτησης για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται άμεσα στο χρήστη.

·         Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στο χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Σχημάτων Καρτών.

Η) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

·         Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη των υπηρεσιών μας απαιτεί κοινοποίηση προς τη MORE.COM των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών, όπως ενδεικτικά π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό ελληνικού κινητού τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.

·         Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής ο χρήστης παρέχει στη MORE.COM τη ρητή συγκατάθεσή του (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν. 2472/1997 και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

·         H MORE.COM λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και τηρεί όλες τις αρχές σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις έγγραφες οδηγίες και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.

·         Η MORE.COM και οι τρίτοι, διοργανωτές εκδηλώσεων, διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συναινέσει με σχετική δήλωσή του στην ιστοσελίδα μας, την οποία μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει οποτεδήποτε.

·         Η ανάκληση της συναίνεσης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα του χρήστη στη διεύθυνση dpo@more.comwallet.com προερχόμενο από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στην ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ» του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.

·         Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από τη MORE.COM, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@more.comwallet.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

·         Η MORE.COM επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, η οποία γίνεται με τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν και για τη MORE.COM ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Την ίδια πρόσβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές βάσει του νόμου.

·         Η MORE.COM επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτους ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, όπως π.χ. για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς.

·         Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες της MORE.COM, είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματά της και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί παραγγελίας, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους.

·         Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των ζητούμενων από το χρήστη προϊόντων και υπηρεσιών, τα δεδομένα του Χρήστη περιέρχονται αυτομάτως στην εταιρεία του Ομίλου MORE.COM WALLET με την επωνυμία MORE.COM Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία παρέχει την κατάλληλη υποδομή για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών πληρωμής. Τα εν λόγω δεδομένα δύναται νόμιμα να χρησιμοποιεί η MORE.COM Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. προκειμένου να καθίσταται λειτουργική η παρούσα ιστοσελίδα και να σας παρέχονται τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, να σας παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες, να σας επιτρέπεται να συμμετέχετε σε προγράμματα, εκδηλώσεις και προωθήσεις ως μέρος της συμβατικής σχέσης μαζί σας και ούτως ώστε η MORE.COM Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. να δύναται να προωθήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε συμμόρφωση με τις νομικές της υποχρεώσεις, πάντοτε βάσει των πραγματικών της συμφερόντων στη διατήρηση της δραστηριότητάς της ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών. 

Θ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

·         Το MORE.COM δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο Website, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των αγαθών, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές που παρέχονται προς δημοσίευση από τρίτα μέρη ιδιαίτερα δε από Τρίτους Παρόχους οι οπίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες Κοινότητας, και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από το MORE.COM ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός. Για το λόγο αυτό, το MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή/και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθεί από τον πάροχο της πληροφορίας ή κατόπιν συναίνεσης αυτού, ακόμη και στην περίπτωση που η διόρθωση, η επικαιροποίηση ή μεταβολή αφορά ή/και επηρεάζει εκκρεμείς κρατήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε καταχώριση ή περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει τις Οδηγίες Κοινότητας ή τους Όρους Χρήσης του More.com.gr, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο report@more.com.gr περιγράφοντάς μας την εκδήλωση ή το περιεχόμενο που πιστεύετε ότι δεν τηρεί τις Οδηγίες Κοινότητας. Θα εξετάσουμε κάθε αναφορά και ανάλογα με τη φύση της, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

·         Το MORE.COM δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την προβαλλόμενη διαθεσιμότητα των παρεχομένων αγαθών, αλλά εμφανίζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο Website όπως του γνωστοποιούνται από τον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο.

·         Το MORE.COM δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το MORE.COM ή/και της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση, το MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση του Website και τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού.

·         Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ του Χρήστη και του MORE.COM δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (http://www.hobis.gr).

Ι) ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

·         Το επίσημο ωράριο λειτουργίας των κεντρικών γραφείων του MORE.COM και εξυπηρέτησης πελατών είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από 10:00 έως 18:00. Παροχή πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με φυσική παρουσία από τα γραφεία του MORE.COM δεν παρέχεται. Η εξυπηρέτηση πελατών για οποιοδήποτε θέμα (συμπεριλαμβανομένων αλλαγών & ακυρώσεων εισιτηρίων) και με τα κανάλια επικοινωνίας που προαναφέρθηκαν παρέχεται αποκλειστικά από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από 10:00 έως 18:00.

·         Το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Ακυρώσεων/Αλλαγών Εισιτηρίων είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10:00 έως 18:00 (εξαιρουμένων αργιών). Αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές / ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να διεκπεραιωθούν αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου.

·         Για οποιοδήποτε αίτημα πελάτη υποβάλλεται εκτός του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω e-mail ή Live Chat), ως ημερομηνία παραλαβής του θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος και βάσει του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου τμήματος που το εξυπηρετεί, όπως αναφέρθηκε στις ανωτέρω παραγράφους.

Κ) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα το MORE.COM πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες παρέχοντας υπό μορφή δώρου διάφορες προσφορές στους καταναλωτές (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κ.ο.κ.)

Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή / και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο
 www.more.com.gr ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης (π.χ. έντυπο κ.ο.κ.). Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο τρόπο.
Το
MORE.COM δύναται να αλλάξει κατά την κρίση του τα ειδικά χαρακτηριστικά και όρους με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή των χρηστών.

Λ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

·         Το MORE.COM επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.

·         Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στο MORE.COM να απορρίψει την κράτηση / αγορά του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στο Website και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και MORE.COM διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Eιδικοί Όροι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Μεταφοράς


Το
MORE.COM ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει.


ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό παραγγελίας (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του MORE.COM, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Το MORE.COM δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.
 

Α) ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Για οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του ηλεκτρονικά μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίων που είχε γίνει μέσω του
website (online) ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του στο MORE.COM αποκλειστικά μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει την αγορά των εισιτηρίων του μέσω του Website, αλλά έχει υποβάλλει το αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης απευθείας στην ακτοπλοϊκή εταιρεία, το MORE.COM ουδεμία ανάμειξη έχει εφεξής για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος και καμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη.

Για τις ενέργειες που θα χρειαστεί να γίνουν από το
MORE.COM προς διεκπεραίωση αιτημάτων αλλαγών/ακυρώσεων, εφαρμόζονται οι χρεώσεις που δημοσιεύονται εδώ, πλέον της πιθανής επιβάρυνσης που θα ορίσει η ακοπλοϊκή εταιρεία για τη συγκεκριμένη αλλαγή/ακύρωση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ενδέχεται να έχουν ορίσει πρόσθετη επιβάρυνση που εξαρτάται από το είδους του ναύλου του εισιτήριου. Επίσης, ενδέχεται ο ναύλος του εισιτηρίου να μην επιδέχεται καθόλου αλλαγές ή ακυρώσεις.

Στις περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίων, ο χρόνος για την επιστροφή χρημάτων στο χρήστη εξαρτάται από τη διαδικασία επιστροφής των εκτυπωμένων εισιτηρίων, αφού έχει προηγηθεί η ακύρωση των εισιτηρίων, και κατά κανόνα διαρκεί από 2 έως και 3 ημέρες. Το
Tμήμα Aκυρώσεων / Aλλαγών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 18:00 (βλ. αναλυτικά ανωτέρω παράγραφο «ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η καταχώρηση του αιτήματος δεν συνεπάγεται και αυτόματη υλοποίηση του. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να γίνουν τα εξής: Ένας εκπρόσωπος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών θα επεξεργαστεί το αίτημά σας. Εφόσον είναι εφικτή η ακύρωση/αλλαγή, θα σας αποσταλεί email με το ποσό της επιστροφής που δικαιούστε ή/και επιπλέον οδηγίες. Αφού αποδεχτείτε το κόστος απαντώντας στο email, θα ολοκληρωθούν οι αλλαγές.


Β) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι χρήστες των υπηρεσιών φέρουν μόνοι τους και στο ακέραιο την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους, των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται {π.χ. αστυνομική ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.ά.} σε συμμόρφωση με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, εντολές και ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες που η μη συμμόρφωση του χρήστη μπορεί να προκαλέσει τόσο στον ίδιο ή προς τρίτους. Το MORE.COM δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία προκύπτει λόγω τυχόν αδυναμίας του χρήστη να επιτύχει την εξασφάλιση των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους να έχουν λάβει προηγουμένως από έγκυρες αρμόδιες πηγές (π.χ. Λιμεναρχείο, Ακτοπλοϊκή εταιρεία κ.ο.κ.) κάθε σχετική πληροφορία που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.


Γ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας η παραγγελία του χρήστη απορριφθεί αυτόματα από το σύστημα του MORE.COM ή η έκδοση των εισιτήριων του χρήστη δεν μπορέσει να προχωρήσει εξαιτίας οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος στα ενδιάμεσα εμπλεκόμενα συστήματα, ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εξόφληση της αξίας της παραγγελίας από την πλευρά του χρήστη, το MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανή διαφορά αξίας που ενδέχεται να προκύψει στο κόστος του ναύλου, όταν το πρόβλημα επιλυθεί και τα εισιτήρια τελικώς εκδοθούν. 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2251/1994
Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, οι υπηρεσίες παροχής στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται όλες οι Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Μεταφοράς που διατίθενται μέσω του
Website (ήτοι αεροπορικά και ακτοπλοικά εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτων, κρατήσεις μεταφοράς με ταξί). 

1.2 Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων

Το MORE.COM ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των θεαμάτων και αγαθών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από Τρίτους Παρόχους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί, δηλαδή οι Τρίτοι Πάροχοι, διαμορφώνουν και γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό. 

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από το MORE.COM πραγματοποιείται από όλα τα κανάλια του δικτύου του, δηλαδή είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, ιδιόκτητων ή συνεργατών και υποπρακτόρων του. 
Επισημαίνεται ότι κατά κανόνα το
MORE.COM, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου στον κλάδο των εισιτηρίων θεαμάτων, παρέχει  στους συνεργαζόμενους Τρίτους Παρόχους ( π.χ. Διοργανωτές  ή/και  Παραγωγούς του κάθε θεάματος κ.ά.)  μόνο το πληροφοριακό του  σύστημα για την  κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων τους χωρίς το ίδιο να εισπράττει το σχετικό αντίτιμο. Η είσπραξη του αντιτίμου από την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων από οποιοδήποτε κανάλι του MORE.COM (ηλεκτρονικό ή φυσικό δίκτυο, ιδιόκτητο ή συνεργατών και υποπρακτόρων του) και με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής (π.χ. με κάρτα, μετρητά κ.ά.) πραγματοποιείται κατά κανόνα  μέσω του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 με τον οποίο συνεργάζεται ο κάθε Τρίτος Πάροχος στον οποίο και αποδίδεται απευθείας  το σύνολο των εισπράξεων ως νόμιμο Δικαιούχο αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου (Ν. 3862/2010). 

1.2.1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του MORE.COM, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Το MORE.COM δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

1.2.2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Website καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στο MORE.COM. Το MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών. 

Ενδέχεται σε περιπτώσεις που η εμπορική πολιτική του Τρίτου Παρόχου το επιτρέπει, το
MORE.COM να έχει τιμή εισιτηρίου χαμηλότερη της τιμής που έχει ορίσει ο Τρίτος Πάροχος.

1.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού που αυτός παρέχει σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί στο ευρύ κοινό. Κατά κανόνα, δεν παρέχεται η δυνατότητα ακυρώσεων, ενώ για την περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, εάν και εφόσον παρέχεται ως δυνατότητα από τον Τρίτο Πάροχο, συνήθως είναι εφικτή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ημερομηνία διεξαγωγής του Θεάματος που επέλεξε ο χρήστης. 
Οι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν,
 δύνανται πριν την αγορά τους να ζητήσουν εγγράφως από το MORE.COM πληροφορίες για την πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων που εφαρμόζει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος. Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε από το Website μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών MORE.COM είτε μέσω email στη διεύθυνση support@more.com.gr είτε ηλεκτρονικά επικοινωνώντας μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, o χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πάροχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακύρωσης, τροποποίησης του αγαθού που προμηθεύτηκε ή για την επιστροφή χρημάτων, εάν και εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα.

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.2 ανωτέρω, κατά κανόνα το
MORE.COM  δεν εισπράττει το αντίτιμο των συναλλαγών για την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων Τρίτων Παρόχων,  δεν δύναται  να  πραγματοποιήσει επιστροφή  χρημάτων στους καταναλωτές  για οποιοδήποτε λόγο και οι ίδιοι ουδεμία τέτοια αξίωση δύνανται να έχουν από το MORE.COM. Τυχόν αξιώσεις των χρηστών της υπηρεσίας  (καταναλωτών) δύνανται να υποβάλλονται απευθείας στον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο που έχει εισπράξει και το σχετικό αντίτιμο από την έκδοση των αντίστοιχων εισιτηρίων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2251/1994

Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες αναψυχής εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται και τα εισιτήρια παντός είδους θεαμάτων που διατίθενται μέσω του
Website. 


1.2.4 ΌΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

1.       Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

4. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

5. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το
crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

6. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

7. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

8. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

9. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων εκδηλώσεων,
happenings κλπ, παραστάσεις, συναυλίες (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι θα του επιστραφεί το ανάλογο (κατ' ισομοιρία) τμήμα του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δε δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

10. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

11. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

12. Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λ.π.) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.).


1.2.5 Ειδικοί Όροι Έκδοσης
 Vouchers εισόδου Θεαμάτων στο πλαίσιο της Δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

1.1. Στο πλαίσιο της δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (εφεξής η «Δράση»), για συγκεκριμένα θεάματα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, τα οποία συμμετέχουν στη Δράση, όπως εκάστοτε γνωστοποιούνται στο more.com.gr, η έκδοση vouchers εισόδου θα πραγματοποιείται έναντι μηδενικού για τον Παραγωγό αντιτίμου. 

1.2.
Oι Χρήστες που επιθυμούν να προμηθευτούν vouchers εισόδου για τα ως άνω θεάματα της Δράσης θα πρέπει ν’ακολουθήσουν τη διαδικασία κράτησης διαδικτυακά. Κατά το βήμα ολοκλήρωσης της κράτησης, κάθε Χρήστης θα εισφέρει για τους σκοπούς της Δράσης ανά παραγγελόμενο voucher εισόδου ποσό της επιλογής του από €5 κατ’ ελάχιστον ανάλογα με το θέαμα έως και €1000 κατά μέγιστο. 

1.3. Για κάθε τέτοια εισφορά του, ο Χρήστης εντέλλει τ
o συνεργαζόμενο με τη Δράση, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «MORE.COM YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (MORE.COM PAYMENTS) να εκδίδει για λογαριασμό του ανά voucher εισόδου ένα προπληρωμένο κουπόνι ηλεκτρονικού χρήματος (e-money voucher) ισόποσης με την εκάστοτε εισφορά νομισματικής αξίας.

1.4. Η νομισματική αξία του
e-money voucher που θα εκδίδει η MORE.COM PAYMENTS κατ’ εντολή του Χρήστη, θα εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» ενδεικτικά για την αγορά/ προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης που θα διανέμονται σε ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού ή σε νομικές οντότητες που σκοπό έχουν τη φροντίδα και υποστήριξη των Ομάδων αυτών (πχ νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία) ή/και για την προσφορά πάσης φύσεως εξοπλισμού, οχημάτων ή μηχανημάτων ή άλλων ειδών που εξυπηρετούν το έργο φορέων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που ενεργοποιούνται στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

1.5.
H έκδοση κάθε e-money voucher θα λαμβάνει χώρα είτε με χρέωση Κάρτας του Χρήστη είτε με χρέωση του λογαριασμού MORE.COM WALLET που ο ίδιος τηρεί στη MORE.COM PAYMENTS.

1.6.
H εξαργύρωση της αξίας των e-money vouchers των Χρηστών κατά τα αναφερόμενα στο 1.4 ανωτέρω θα πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών. Η επιλογή των Επιχειρήσεων και των ειδών που θα προμηθεύονται οι Φορείς με την αξιοποίηση των εισφορών των Χρηστών θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της Δράσης. 

1.7. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες όρους, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη
MORE.COM PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@more.comwallet.com .

1.8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι που αναρτώνται στο
 http://travel.more.com.gr/terms#tickets 


1.2.6 «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» -ΕΙΔΙΚΟΙ
OΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ E-MONEY VOUCHERS


1.1. Στο πλαίσιο της δράσης του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (εφεξής «Δράση»), για κάθε αγορά εισιτηρίου ο Χρήστης συναινεί και εντέλλει τ
o συνεργαζόμενο με τη Δράση, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «MORE.COM YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (MORE.COM PAYMENTS) να προβεί στην χρέωση του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιεί για την αγορά του εισιτηρίου, με ποσό της επιλογής του μεταξύ €2,00 και €1.000, επιπλέον του αντιτίμου του εισιτηρίου, ως εισφορά που θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στο πλαίσιο της Δράσης (εφεξής «εισφορά»). Αμέσως μετά τη χρέωση του Χρήστη, η εισφορά αυτή θα αποθηκεύεται σε προπληρωμένο κουπόνι ηλεκτρονικού χρήματος (e-money voucher) ισόποσης αξίας, εκδόσεως της MORE.COM PAYMENTS. 

1.2. Η αξία του
e-money voucher που θα εκδίδει η MORE.COM PAYMENTS κατ’ εντολή του Χρήστη έναντι της εισφοράς του, θα εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για την αγορά/προμήθεια ενδεικτικά τροφίμων, φαρμάκων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία εν συνεχεία θα διανέμονται σε ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού ή σε νομικές οντότητες ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που σκοπό έχουν τη φροντίδα και υποστήριξη των Ομάδων αυτών (πχ νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία) ή/και για την προσφορά πάσης φύσεως εξοπλισμού, οχημάτων ή μηχανημάτων ή άλλων ειδών που εξυπηρετούν το έργο φορέων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που ενεργοποιούνται στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος. 

1.3.
H εξαργύρωση της αξίας του e-money voucher εκδόσεως της MORE.COM PAYMENTS έναντι της εισφοράς του Χρήστη, κατά τα αναφερόμενα στο 1.2 ανωτέρω θα πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα κάθε εκδήλωση. Η επιλογή των Επιχειρήσεων και των ειδών που θα προμηθεύονται οι Φορείς με την αξιοποίηση της εισφοράς θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της Δράσης. 

1.4. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες όρους, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη
MORE.COM PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@more.comwallet.com .

1.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων που αναρτώνται στο
 http://travel.more.com.gr/terms#tickets. 
 

1.2.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ STREAMING 

1.1 Ο Χρήστης του εισιτηρίου, μέσω κωδικού που φέρει αυτό, αποκτά πρόσβαση σε σύστημα μετάδοσης μέσω του διαδικτύου («streaming»). 

1.2. Η ανωτέρω πρόσβαση καθίσταται διαθέσιμη από τον Τρίτο Πάροχο στο Χρήστη εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου (ημέρα, ώρα έναρξης και λήξης προσέλευσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης) και αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δύναται να διατίθεται μέσω σχετικής ιστοσελίδας της MORE.COM. 

1.3. Ο Χρήστης διά της πρόσβασής του στον ιστότοπο διεξαγωγής της διαδικτυακής μετάδοσης αποδέχεται τους όρους χρήσης που διέπουν τον εν λόγω ιστότοπο.  

1.4. Η MORE.COM λειτουργεί αποκλειστικά ως σημείο διάθεσης των εισιτηρίων και ως ιστότοπος φιλοξενίας για την προβολή των εκδηλώσεων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει το  streaming, στις περιπτώσεις που αυτό παρέχεται. Μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετάδοση της εκδήλωσης, το περιεχόμενό της και την υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση αυτής είναι ο Τρίτος Πάροχος της εκδήλωσης. 

1.5. Στο πλαίσιο λήψης της υπηρεσίας, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει σταθερή και απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό (ενδεικτικά, προσωπικό υπολογιστή, smartphone, tablet κλπ.) και λογισμικό (ενδεικτικά, browser). Τόσο η MORE.COM όσο και ο Τρίτος Πάροχος της εκάστοτε εκδήλωσης ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι του Χρήστη για τυχόν προβλήματα του χρησιμοποιούμενου από το Χρήστη εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και της σύνδεσής του στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανεπάρκειας της ταχύτητας αυτής. 

1.6. Ο Χρήστης δύναται να εξαργυρώσει το εισιτήριο με χρήση του αναγραφόμενου σε αυτό κωδικού μόνο σε μία (1) συσκευή, ενώ δύναται να διακόψει την προβολή στο αρχικό μέσο προβολής και να συνεχίσει την προβολή σε άλλο μέσο. Διευκρινίζεται δε ότι η δυνατότητα προβολής είναι εφικτή μέσω μιας μοναδικής διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) κάθε φορά και δεν είναι επιτρεπτή η ταυτόχρονη  προβολή σε άνω του ενός μέσου προβολής ή  IP διεύθυνσης. Επίσης, η πρόσβαση στην εκδήλωση μέσω streaming παρέχεται στο Χρήστη αποκλειστικά για ιδιωτική/οικιακή χρήση. 

1.7. Απαγορεύεται απολύτως και είναι παράνομη η καταγραφή, η αναμετάδοση ή η εκμετάλλευση της εκδήλωσης από το Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα της προβολής μέσω streaming ανήκουν αποκλειστικά στον Τρίτο Πάροχο της εκδήλωσης και λοιπούς συντελεστές, σύμφωνα με το νόμο. 

1.8. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προβολής της εκδήλωσης μέσω streaming για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο Χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά με το ενδεχόμενο εκ νέου προβολής ή επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου από τον Τρίτο Πάροχο ή μέσω της MORE.COM, βάσει οδηγιών εκ μέρους του Τρίτου Παρόχου. 

1.9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων που αναρτώνται στο https://travel.more.com.gr/terms#tickets. 
 

1.3 Ειδικοί Όροι αγοράς προϊόντων ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας

Το MORE.COM, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, λειτουργεί νομίμως και ως μεταπωλητής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων Τρίτων Παρόχων, μέσω του δικτύου διανομής της, διαθέτοντας πλήρως αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης και διανομής κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας. 

1.3.1 ΑΓΟΡΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

Οι χρήστες προϊόντων κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου δύνανται μέσω του δικτύου του MORE.COM (είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας της, φυσικά ή μη, ιδιόκτητα ή συνεργατών και υποπρακτόρων της) να προμηθευτούν κωδικούς ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Η αξία των κωδικών ορίζεται κάθε φορά αποκλειστικά από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η αγορά των κωδικών δύναται να πραγματοποιηθεί με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που η
MORE.COM υποστηρίζει ανά κανάλι διάθεσης των κωδικών στο καταναλωτικό κοινό.

Ο χρήστης σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν κατά την αγορά του, ενεργοποιεί τον κωδικό του στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει, ώστε αντίστοιχα να μεταφερθεί η αξία αγοράς στο κινητό του.

Η κατανάλωση του χρόνου ομιλίας που αντιστοιχεί στο αγαθό που επέλεξε ο χρήστης γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το εκάστοτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

1.3.2 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Λόγω της φύσης του παρεχόμενου αγαθού ρητά ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και κατ' επέκταση την αποστολή και γνωστοποίηση του κωδικού στο χρήστη η υπηρεσία έχει παρασχεθεί πλήρως και ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνει ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων ούτε εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρισης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

1.3.3 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το MORE.COM , ως αναφέρθηκε ανωτέρω, λειτουργεί ως μεταπωλητής των κωδικών, ως αυτοί του παρέχονται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και ευθύνεται για την ασφαλή φύλαξή τους και την προσήκουσα παράδοσή τους στους Χρήστες που αιτούνται τα συγκεκριμένα αγαθά. Κατ επέκταση, το MORE.COM δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αγαθού καθεαυτού.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ως προς παρεχόμενο αγαθό, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στον Τηλεπικοινωνιακό του Πάροχο. Σε τέτοια περίπτωση, η
MORE.COM θα παράσχει κάθε πληροφορία που θα της ζητηθεί για την επίλυση του όποιου τυχόν προβλήματος ανακύψει.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον κωδικό που έχει προμηθευτεί από το
MORE.COM και το MORE.COM δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί στο χρήστη σε περίπτωση απώλειας του κωδικού του ή χρήσης του από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο ή μη.

Ανωτέρα Βία: H παράδοση του αιτούμενου αγαθού στο Χρήστη προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών τρίτων παρόχων τα οποία είναι εκτός ελέγχου του MORE.COM. Το MORE.COM δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε μη έγκαιρη παράδοση στο χρήστη του αγαθού που αιτήθηκε εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων παρόχων κ.λπ.