ΓΚΑΛA OΠΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚH ΟΡΧHΣΤΡΑ Δ.Α
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις